Thuiszorg Online gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten

Sluiten

Algemene voorwaarden voor verkoop via internet

Artikel 1. Een onlinebestelling via deze site veronderstelt tevens de aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden zoals deze op dat ogenblik van toepassing zijn. 

Artikel2. Een onlinebestelling wordt door Totale Thuiszorg bvba slechts aanvaard indien de klant zich op voldoende duidelijke wijze heeft geïdentificeerd/kenbaar gemaakt. Totale Thuiszorg bvba behoudt zich derhalve het recht voor om desgevallend bijkomende informatie aan de klant te vragen. Bij gebrek hieraan kan de uitvoering van de bestelling worden geweigerd. 

Artikel 3. Totale Thuiszorg bvba behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De enkele kennisgeving/wilsuiting van de klant om een goed te verwerven heeft dus niet de totstandkoming van een overeenkomst tot gevolg. De overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst van een bevestigingsmail (van Totale Thuiszorg bvba) door de klant.

Artikel 4. De prijzen van de artikelen op deze site zijn inclusief/exclusief BTW en inclusief/exclusief verzendkosten. Indien de klant het goed via de website bestelt geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikel 5. De verzend/transportkosten, door de klant te betalen, worden duidelijk meegedeeld alvorens de klant zijn bestelling definitief plaatst. De goederen worden gezonden naar het door de klant meegedeelde adres en er wordt enkel geleverd in België.

Artikel 6. Om de overeenkomst tot stand te laten komen kan er op twee manieren betaald worden ofwel wordt er onmiddellijk bij bestelling worden betaald met volgende betaalkaarten: VISA – Bancontact – Mastercard – MAESTRO – PAYPAL en wordt de factuur, met melding ‘voldaan’ nadien overgemaakt aan de klant ofwel kan men opteren om te betalen via een klassieke bankoverschrijving, dewelke per post aan de klant wordt overgemaakt. 

Artikel 7. Ingeval de op de factuur vermelde betaaltermijn niet wordt gerespecteerd zal Totale Thuiszorg BVBA op de eerstvolgende kalenderdag na de vervaltermijn een betalingsherinnering versturen. Hiervoor zal er automatisch een administratiekost van 4 EUR worden aangerekend bovenop het factuurbedrag.

Indien de factuur binnen de periode van 7 kalenderdagen volgend op de eerste betalingsherinnering nog steeds niet werd betaald, wordt er een tweede betalingsherinnering verstuurd. Hiervoor zal er automatisch een administratiekost van 12 EUR worden aangerekend bovenop het factuurbedrag.

Indien de factuur binnen 7 kalenderdagen volgend op de tweede betalingsherinnering nog steeds niet werd betaald, behoudt Totale Thuiszorg BVBA zich het recht voor om een inningsprocedure opstarten via een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau. Alle daarbij horende kosten komen dan eveneens voor rekening van de klant.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling bovendien een conventionele intrest verschuldigd a rato van 1 % per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125.00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor Totale Thuiszorg bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Artikel 8. Totale Thuiszorg bvba verbindt zich ertoe de bestelling van de klant uit te voeren uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de bestelling. Dit betreft een middelenverbintenis in hoofde van Totale Thuiszorg bvba. Indien zij, om redenen van vreemde oorzaak, de bestelde goederen niet binnen voormelde termijn van veertien dagen kan leveren brengt zij de klant hiervan per e-mail op de hoogte en dit op het door de klant opgegeven e-mailadres. In voorkomend geval heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen. Het bedrag dat de klant voor het betreffende product betaalde zal door Totale Thuiszorg bvba worden teruggestort. Indien de klant opteert om de koopovereenkomst op voormelde wijze te beëindigen kan Totale Thuiszorg bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de niet (of niet tijdige) levering.

Artikel 9. De door de klant bestelde goederen worden uitsluitend aan huis geleverd via koerierdienst in opdracht van Totale Thuiszorg bvba. De kosten voor deze thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling. De goederen worden afgeleverd op het door de klant opgegeven adres. Bij levering kan de koerierdienst om voorlegging van identiteitsbewijs, bevestigingsmail of originele factuur verzoeken. Indien een heraanbieding van de bestelde goederen noodzakelijk is omwille van de klant, behoudt Totale Thuiszorg bvba zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen aan de klant.

Artikel 10. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving (wet van 6 april 2010) heeft de klant het recht af te zien van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet Totale Thuiszorg bvba binnen 14 kalenderdagencontacteren via e-mail/aangetekend schrijven. Binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen moeten de betreffende goederen in oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, met alle toebehoren en tevens vergezeld van de originele factuur en ‘retourdocument’ worden teruggestuurd naar 3730 Hoeselt, Groenstraat 6. Gebruikte, beschadigde of onvolledige artikelen worden niet teruggenomen. Enkel en alleen wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden in dit artikel, kunnen de goederen teruggenomen worden door Totale Thuiszorg bvba. Binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour zal Totale Thuiszorg bvba de goederen terugbetalen op de rekening van de klant.

Download modelformulier voor herroeping (retourdocument)

Artikel 11. Indien de klant problemen ervaart i.v.m. zijn bestelling is hij ertoe gehouden deze zo snel als mogelijk en alleszins binnen 7 kalenderdagen aan Totale Thuiszorg bvba kenbaar te maken. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de maatschappelijke zetel worden aanvaard: emailadres + gewoon adres.

Artikel 12. Totale Thuiszorg bvba verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. De door de klant verstrekte gegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen door Totale Thuiszorg bvba als een goed huisvader worden beheerd. De klant beschikt te allen tijde over de mogelijkheid om zijn gegevens te wijzigen alsook te schrappen.

Artikel 13. Indien bepaalde bepalingen van deze voorwaarden zouden worden nietig verklaard brengt dit geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee. Deze blijven onverminderd van kracht en geldig tussen partijen.

Artikel 14. In het kader van de overeenkomst tussen Totale Thuiszorg bvba en klant aanvaarden beide partijen het gebruik van elektronische bewijsmiddelen (e-mails).

Artikel 15. Totale Thuiszorg bvba levert de nodige inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Totale Thuiszorg bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Totale Thuiszorg bvba niet als bindend worden beschouwd. 

Artikel 16. Totale Thuiszorg bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Artikel 17. Alle geschillen ontstaan uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank van Tongeren, onverminderd het recht van Totale Thuiszorg bvba om als aanlegger de procedure aanhangig te maken overeenkomstig het gemeen recht. Op alle overeenkomsten gesloten met Totale Thuiszorg bvba is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

*Bestellen voor 14u = levering en installatie morgen bij u thuis, indien u bestelt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag