Thuiszorg Online gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten

Sluiten

Algemene voorwaarden voor factuur

Algemene voorwaarden voor factuur

1. Toepasselijkheid en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder toepassing van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk door Totale Thuiszorg bvba werden aanvaard. De klant met wie éénmaal op basis van onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen of nieuwe te sluiten overeenkomsten, onder voorbehoud van wijziging van die voorwaarden door Totale Thuiszorg BVBA en de aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden door de klant. Totale thuiszorg bvba is gebonden door de publicitaire mededelingen dewelke hij online aanbiedt. Totale thuiszorg bvba zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, afmetingen, kleur.

2. Prijs

De prijzen op de site worden zowel exclusief als inclusief BTW vermeld. De factuurprijs is steeds inclusief BTW en de vervoers/transport-kosten worden steeds apart vermeld. Indien vóór de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

3. Wijze van betalen

Het bedrag van de factuur dient contant te worden voldaan op de maatschappelijke zetel van opdrachtnemer behoudens wanneer hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen wordt afgeweken. Iedere factuur, dewelke niet contant betaald werd op de maatschappelijke zetel, dient uiterlijk na vijftien dagen, betaald te worden.

Ingeval de op de factuur vermelde betaaltermijn niet wordt gerespecteerd zal Totale Thuiszorg BVBA op de eerstvolgende kalenderdag na de vervaltermijn een betalingsherinnering versturen. Hiervoor zal er automatisch een administratiekost van 4 EUR worden aangerekend bovenop het factuurbedrag.

Indien de factuur binnen de periode van 7 kalenderdagen volgend op de eerste betalingsherinnering nog steeds niet werd betaald, wordt er een tweede betalingsherinnering verstuurd. Hiervoor zal er automatisch een administratiekost van 12 EUR worden aangerekend bovenop het factuurbedrag.

Indien de factuur binnen 7 kalenderdagen volgend op de tweede betalingsherinnering nog steeds niet werd betaald, behoudt Totale Thuiszorg BVBA zich het recht voor om een inningsprocedure opstarten via een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau. Alle daarbij horende kosten komen dan eveneens voor rekening van de klant.

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling bovendien een conventionele intrest verschuldigd a rato van 1 % per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125.00 EUR, onverminderd de mogelijkheid voor Totale Thuiszorg bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

4. Levering

De leveringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en verbinden Totale Thuiszorg bvba geenszins. Levering en vervoer van goederen geschieden steeds op kosten en op risico van de klant en dit ongeacht de wijze van transport. De levering zal enkel plaatsvinden in België en op het adres aangeduid op de site. Dit risico wordt door de klant gedragen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

5. Annulering van de bestelling

In elk geval van annulering van de bestelling/opdracht is de klant/koper sowieso een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling met een minimum van 125.00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor Totale Thuiszorg bvba om een hogere schade te bewijzen en hiervoor vergoeding te vorderen. Alle producten die in contact komen met stoelgang ,urine ,menselijke secreties en lichaamsvochten worden niet teruggenomen, dit geldt ook voor matrassen.

6. Overmacht

Indien ten gevolge van vreemde oorzaak of onvoorziene omstandigheden Totale Thuiszorg bvba niet in de mogelijkheid is om de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren behoudt zij zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

7. Eigendomsvoorbehoud

Totale Thuiszorg bvba blijft in geval van verkoop steeds eigenaar van de goederen tot de hoofdsom, desgevallend vermeerderd met intresten, schadevergoeding en andere kosten, volledig betaald zijn. Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling is Totale Thuiszorg bvba gerechtigd de goederen terug te vorderen. In voorkomend geval wordt de overeenkomst geacht van rechtswege te zijn ontbonden waarbij de klant tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 10 % van de waarde van de bestelling en met een minimum van 125.00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor Totale Thuiszorg bvba om een hogere schade te bewijzen en hiervoor vergoeding te vorderen.

8. Klachten

Indien de geleverde goederen met zichtbare gebreken behept zijn, moeten deze onmiddellijk bij de levering worden meegedeeld. Indien de geleverde goederen behept zijn met een verborgen gebrek, is de klant gehouden dit binnen 7 dagen na de vaststelling aangetekend aan Totale Thuiszorg bvba mee te delen. Het loutere feit van de ingebruikname veronderstelt echter de (kwalitatieve) aanvaarding van de goederen. Een eventuele vordering tot schadevergoeding tegen Totale Thuiszorg bvba moet ingesteld worden binnen 2 maanden nadat het gebrek door de klant gekend was of redelijkerwijze gekend kon zijn. Indien de klant gerechtigd is op schadevergoeding wegens een gebrekkige of niet-conforme levering dan is het bedrag van deze schadevergoeding alleszins beperkt tot hetgeen Totale Thuiszorg bvba voor de goederen factureerde of zou factureren. Eventuele klachten geven aan de klant niet het recht de betaling op te schorten noch om zich op de exceptio non adimpleti contractus te beroepen. Evenmin mogen de geleverde goederen zonder toestemming van Totale Thuiszorg bvba worden geretourneerd.

9. Aansprakelijkheid

Totale Thuiszorg bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of andere gevolgen voor de klant/derden ten gevolge van een handelen of een nalaten, zelfs voor de zware en opzettelijke fout van haar personeel. Totale Thuiszorg bvba kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek in de geleverde goederen wanneer deze aan de fabricatienormen en –methodes voldoen.

10. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Totale Thuiszorg bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve elementen voorhanden zijn die toelaten te besluiten dat de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de klant in gevaar is gebracht. Totale Thuiszorg bvba behoudt zich het recht, in geval van openstaande facturen, geen nieuwe verkopen/verhuringen aan te gaan tot volledige betaling van de nog openstaande bedragen. In elk geval wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen van de klant.

11. Nietigheid

Indien bepaalde bepalingen van deze voorwaarden zouden worden nietig verklaard brengt dit geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee. Deze blijven onverminderd van kracht en geldig tussen partijen.

12. Verklaring op eer

Ik verklaar dat ik 18 jaar of ouder ben.

 Ik verklaar dat ik niet onder bewindvoering sta.

12. Forumclausule en toepasselijk recht

Alle geschillen ontstaan uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank van Tongeren, onverminderd het recht van Totale Thuiszorg bvba om als aanlegger de procedure aanhangig te maken overeenkomstig het gemeen recht. Op alle overeenkomsten gesloten met Totale Thuiszorg bvba is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

*Bestellen voor 14u = levering en installatie morgen bij u thuis, indien u bestelt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag