Thuiszorg Online gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten

Sluiten

Contract paramedici

De PARAMEDICI verbinden er zich jegens TOTALE THUISZORG BVBA toe alle informatie aan de klant/patiënt te verschaffen omtrent alle diensten en services die door de TOTALE THUISZORG worden aangeboden. Hieronder begrepen, doch niet uitsluitend, verpleegkundige zorgverstrekking, verkoop en ter beschikking stellen van allerhande medische goederen en materialen, etc.

De paramedici verbinden er zich niet toe om uitsluitend de goederen en diensten van de TOTALE THUISZORG BVBA aan de klant/patiënt aan te bieden. Op geen enkel moment zullen de paramedici hun vertrouwensrelatie mbt hun patiënt misbruiken. Het staat de paramedici steeds vrij om bij andere bedrijven goederen te kopen/huren.  Op geen enkel ogenblik mag de positie als vertrouwenspersoon – op welke manier dan ook – misbruikt worden, noch mogen er beslissingen genomen worden die voor de patiënt onnodige kosten met zich meebrengen.

TOTALE THUISZORG BVBA houdt zich evenwel te allen tijde het recht voor om voormelde bedragen/prijzen te wijzigen in functie van het economisch klimaat en in het bijzonder de prijsschommelingen op de aan- en verkoopmarkten.

TOTALE THUISZORG BVBA is aan de PARAMEDICI een vergoeding/voordeel verschuldigd telkens wanneer deze, via de website van TOTALE THUISZORG BVBA, een verkoop of verhuur van medische goederen en/of materialen realiseert.

Deze vergoeding wordt als volgt berekend:

  • Een voordeel van 10% van de waarde - excl. BTW - van het betreffende goed indien het een verkoop betreft dewelke voor en op naam van de patiënt gerealiseerd en gefactureerd werd.
  • Een voordeel van 5% van de waarde  - excl. BTW-  van het betreffende goed indien het een verhuur betreft en dit zolang de verhuur loopt.
  • Een commerciële korting van 10% van de waarde - excl. BTW - van het betreffende goed indien het een verkoop in eigen naam betreft.

In geen geval is TOTALE THUISZORG BVBA tot deze bijkomende vergoeding gehouden indien de overeenkomst met de klant (verkoop en/of verhuur), om welke reden dan ook, geen doorgang zou vinden. 

TOTALE THUISZORG BVBA levert alle paramedici een internet login en passwoord aan teneinde deze overeenkomsten met de klant/patiënt te kunnen realiseren. 

De paramedici kunnen, via hun gebruikersnummer, online de stand van de zaken volgen. Hierin zien de PARAMEDICI welke zaken verhuurd/verkocht zijn en hoeveel voordeel hen toekomt. Indien de paramedici, voor de 5e van de volgende maand, geen opmerkingen hebben geformuleerd mbt de verkochte/verhuurde goederen, worden zij geacht hiermee akkoord te zijn. De voordeel-vergoeding wordt ten laatste de 10e van de maand – volgend op de realisatie van de verkoop/verhuur – uitbetaald.

Totale Thuiszorg bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van een verbintenis van dit contract indien deze vertraging of tekortkoming te wijten is aan overmacht, vreemde oorzaak of toeval waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, diefstal, brand, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie etc. In dit geval worden de verplichtingen van Totale Thuiszorg bvba opgeschort totdat de onderneming redelijkerwijze in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze uit te voeren.

Alle geschillen ontstaan uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Totale Thuiszorg bvba, onverminderd het recht van Totale Thuiszorg bvba om als aanlegger de procedure aanhangig te maken overeenkomstig het gemeen recht. Op alle overeenkomsten gesloten met Totale Thuiszorg bvba is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

*Bestellen voor 14u = levering en installatie morgen bij u thuis, indien u bestelt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag